Mazurski Rejs

Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU APARTAMENTY MAZURSKI REJS

§1 PRZEDMIOTY REGULAMINU
Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu. Dokonanie rezerwacji wiąże się z akceptacją regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie: www.mazurskirejs.com

§1 DOBA HOTELOWA
1. Apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
3. W miarę możliwości oraz dostępności pokoi jest możliwość wcześniejszego zakwaterowania oraz przedłużenia doby hotelowej.

§2 WARUNKI REZERWACJI
1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 30% zaliczki za cały pobyt.
2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji jest możliwość zwrotu zaliczki, jeśli w tym samym terminie apartament zostanie wynajęty, potrącamy przy tym opłatę manipulacyjną 200 zł.

§3 ZWIERZĘTA
1. W obiekcie jest zakaz pobytu ze zwierzętami.

§4 REZERWACJA I MELDUNEK
1. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w apartamencie Gościa wyłącznie za zgodą wynajmującego od godz. 10:00 do godz. 22:00
2. Z atrakcji oferowanych przez obiekt tj. basen, jacuzzi, plac zabaw, sauna, wiata rekreacyjna, balia mogą korzystać wyłącznie osoby zameldowane.
3. Aby otrzymać fakturę Gość powinien poinformować obsługę przy dokonywaniu rezerwacji i wpłacie zaliczki.

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE
1. Prosimy o przekazywanie wszelkich uwag na bieżąco podczas pobytu gospodarzowi obiektu, abyśmy mogli szybko reagować na Państwa sugestie.
2. Goście mogą korzystać bez dodatkowej opłaty z niestrzeżonego parkingu, w miarę dostępności miejsc. Nie dokonujemy rezerwacji miejsc parkingowych.
3. Goście mogą korzystać nieodpłatnie z basenu, jacuzzi i placu zabaw.
4. Goście mogą korzystać z sauny, za dodatkową opłatą, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Właściciel obiektu ma prawo nałożyć karę finansową za uszkodzenia.
2. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
3. Goście powinni zawiadomić Właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.
4. Ze względów bezpieczeństwa Goście zobowiązują się do wyłączania TV i płyty grzewczej w kuchni, gaszenia światła, zakręcania wody, zamykania okien, zamykania drzwi wejściowych na klucz przy każdorazowym opuszczeniu Apartamentu.
5. Podczas włączonej klimatyzacji wszystkie okna muszą być bezwzględnie zamknięte.
6. Goście zobowiązani są do postępowania zgodnie z instrukcjami przeciwpożarowymi, jak i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa. Zabronione jest używanie kominków, świeczek, grzałek i innych podobnych urządzeń mogących być źródłem otwartego ognia.
7. W przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzegają powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU
1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy Gościa.
2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu obiektu czy poza terenem.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty przez 30 dni, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność obiektu.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Na terenie obiektu zabronione jest przechowywanie rzeczy niebezpiecznych i zabronionych prawem.
2. Obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godz.: od 22:00 do 8:00.
3. Zabrania się nadmiernego hałasowania oraz innych czynności, które zakłócają pobyt pozostałych Gości.
4. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wynajem Gościom określonego w rezerwacji apartamentu, Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji ze zwrotem uzyskanych świadczeń, z uwzględnieniem kosztów usług już zrealizowanych na rzecz Gości.
5. Podczas nadchodzącej burzy lub deszczu i nieobecności Gości na obiekcie, personel ma prawo wejść do pokoju z uchylonymi oknami bądź drzwiami balkonowymi, aby je zamknąć w celu ochrony rzeczy i pomieszczenia przed zniszczeniem
6. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi. W apartamentach zamieszczone są czujniki dymu. W przypadku palenia w pokoju zostanie doliczona do rachunku osoby zameldowanej kwota 500 zł, obejmująca ozonowanie pokoju oraz dodatkowe pranie i czyszczenie wyposażenia.
7. Z myślą o podwyższeniu bezpieczeństwa obiekt jest monitorowany.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego.
2. Strony postanawiają rozwiązywać wszystkie, powstałe na gruncie Regulaminu spory na drodze polubownej.

Regulamin placu zabaw

• Z placu zabaw można korzystać w godz.: 09:00 – 21:00
• Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 11 lat
• Dzieci powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych i za ich bezpieczeństwo odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie
• Korzystanie ze wszystkich urządzeń znajdujących się na placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją
• Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie

Na terenie placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz:
• Palenia tytoniu
• Spożywania alkoholu oraz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
• Wnoszenia produktów w szklanych opakowaniach
• Wprowadzania zwierząt
• Śmiecenia
• Niszczenia roślinności, drzew, krzewów i kwiatów

Regulamin jacuzzi

• Wanna Jacuzzi (hydromasaż) czynna jest codziennie w godz.: od 9:00 do 21:00.
• Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia jacuzzi (hydromasażu) za zgodą właściciela obiektu.
• Korzystanie z jacuzzi (hydromasażu) jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
• Jacuzzi jest dostępne dla wszystkich zameldowanych Gości i za korzystanie nie pobieramy dodatkowych opłat.
• Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi (hydromasażu) należy umyć całe ciało.
• Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie.
• Z jacuzzi (hydromasażu) mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
• Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi (hydromasażu) ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
• Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi, ranami lub z opatrunkami.
• Za skutki zdrowotne z przebywania w jacuzzi (hydromasażu) korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.
• Dzieci do lat 16 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
• Nie wolno korzystać z jacuzzi (hydromasażu) będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
• W jacuzzi obowiązuje wyłącznie strój basenowy.
• W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi (hydromasażu) wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Instrukcja korzystania z wanny jacuzzi (hydromasażu):
• Wejście/wyjście do wanny tylko w oznaczonym miejscu z zachowaniem szczególnej ostrożności.
• Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
• W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.
• Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min.
• Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
• Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze obiektu.

W wannie jacuzzi jest kategoryczny zakaz:
• Palenia tytoniu
• Jedzenia
• Picia
• Wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów obcych
• Wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku
• Nurkowania oraz zanurzania głowy i twarzy.
• Siadania na obrzeżu niecki jacuzzi.
• Nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
• Wylewania wody
• Wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.

W przypadku nie stosowania się do regulaminu wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia użytkownika kosztem wymiany wody (1500 zł)

Regulamin korzystania z basenu

 • Korzystanie z basenu jest możliwe w godz.: 8:00 – 21:00.
 • Właściciel obiektu ma prawo do zmiany wyznaczonych godzin lub zamknięcia możliwości korzystania z basenu w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych lub innych niezależnych od niego przyczyn.
 • Przed każdorazowym wejściem do basenu obowiązkowe jest umycie ciała pod prysznicem.
 • Obowiązujący ubiór na basenie to: strój kąpielowy.
 • Dzieci niekorzystające samodzielnie z toalety obowiązkowo powinny mieć specjalną pieluszkę przeznaczoną do kąpieli.
 • Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 • Osoby do lat 16 mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 • Z basenu mogą korzystać wyłącznie zameldowani Goście apartamentów lub osoby posiadające pisemną zgodę właściciela obiektu.
 • Basen nie jest strzeżony

Zabrania się korzystać z basenu osobom:

 • Będącym pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających,.
 • Chorym:
  – na górne drogi oddechowe (katar, kaszel, itp.),
  – z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje itp.) i niezagojonymi ranami, skaleczeniami
  – z chorobami układu wydalania,
  – mającym trudności w oddychaniu,
  – cierpiącym na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne,
  – z niewydolnością układu krążenia.

Osobom przebywającym na terenie basenu bezwzględnie zabrania się:

 • Wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, itp.
 • Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych.
 • Przyprowadzania zwierząt
 • Palenia papierosów
 • Biegania
 • Wszczynania fałszywych alarmów
 • Krzyczenia
 • Wpychania do wody innych uczestników
 • Pozostawiania dzieci bez opieki
 • Wnoszenia czy spożywania artykułów żywnościowych
 • Picia napojów innych niż woda
 • Wylewania wody
 • Skakania do wody
 • Poruszania się bez obuwia zmiennego
 • Żucia gumy
 • Niszczenia sprzętu, oraz urządzeń basenu
 • Zanieczyszczania wody basenowej
 • Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających.
 • Nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
 • Wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.

Postanowienia końcowe:

 • Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne przebywania tych osób na basenie.
 • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu basenu.
 • Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w strefie basenowej.
 • Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania odpowiada sprawca szkody.
 • Obiekt nie odpowiada za wypadki i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 • Wejście na basen traktowane jest jako akceptacja warunków regulaminu basenu.
 • Wszystkie osoby korzystające z basenu zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

Regulamin korzystania z sauny

 1. Przed skorzystaniem z sauny korzystający powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 2. Przed skorzystaniem z sauny należy wziąć prysznic i wytrzeć ciało do sucha.
 3. W saunie może przebywać jednocześnie max. 6 osób.
 4. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kosmetykami.
 5. Z sauny NIE MOGĄ korzystać osoby:
  – cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba)
  – oraz kobiety w ciąży,
  – osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  – małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji
 6. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki oraz dwa ręczniki, jeden służy do wycierania się a drugi jako podkładka na ławę. Klapki należy zostawić przed drzwiami.
 7. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 8.  Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia i bezpieczeństwo.
 9. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 10. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 11. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
 12. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.
 13. W saunie należy leżeć lub siedzieć w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze co reszta ciała.
 14.  Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 15. Po saunie należy odpocząć około 20-30 minut. Wskazane jest picie wód mineralnych lub soków w umiarkowanych ilościach (około 0,5-1litra).
 16. W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić kabinę
 17. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
 18. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

Na terenie sauny kategorycznie zabrania się:

 • Regulacji urządzeń w saunie. Ewentualne uwagi dotyczące pracy saun należy zgłaszać obsłudze.
 • Wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu
 • Wykonywania zabiegów kosmetycznych
 • Hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów
 • Wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
 • Wnoszenia napojów alkoholowych
 • Nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe
 • Palenia tytoniu

Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:

 • Bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym
 • Po obfitym posiłku
 • Osobom z chorobami krążenia
 • Osobom chorującym na cukrzycę
 • Kobietom w czasie menstruacji

Postanowienia końcowe:

 • Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne przebywania tych osób w saunie.
 • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu sauny.
 • Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w strefie sauny.
 • Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania odpowiada sprawca szkody.
 • Obiekt nie odpowiada za wypadki i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 • Wejście do sauny traktowane jest jako akceptacja warunków regulaminu sauny.
 • Wszystkie osoby korzystające z sauny zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 7c, 11-600 Węgorzewo.

2. Dane osobowe w postaci nazwiska, imienia i danych kontaktowych przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, usług hotelarskich jak również w celu realizacji zadań, wynikających z zawartych umów. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje również wypełnianie przez nas jako Administratora i Usługodawcy obowiązków prawnych względem organów publicznych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi oraz realizacji zadań wynikających z konkretnej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie ww. zadań.

4. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane na podstawie umowy powierzenia następującym kategoriom odbiorców:

 • firmom świadczącym usługi wsparcia IT,
 • firmie świadczącej usługi obsługi księgowej,
 • firmie świadczącej obsługę prawną.

5. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich oraz związanych z innymi umowami zawartymi będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Administrator Państwa danych dokłada wszelkich starań w celu ich ochrony. Kontakt: biuro@mazurskirejs.com

8. W Przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)